Sleva 20 %* na pečující produkty a mnoho dalšího

Menu

Parfumdreams

VOP a informace pro zákazníka

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Následující Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené přes tyto internetové strany mezi parfumerií Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Nemecko, (dále jen: prodávající) a kupujícím a jejich právními nástupci.
(2) Prodávající provádí svá plnění výhradně na základě Všeobecných obchodních podmínek. Odchylná ustanovení kupujícího platí pouze při výslovném písemném souhlasu ze strany prodávajícího.
(3) Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje také na všechna plnění prodávajícího nabízená na těchto internetových stranách. Kupující přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky jejich využitím jako pro něj závazné.
(4) Prodej probíhá pouze koncovému spotřebiteli.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Prezentace produktu prodávajícím na těchto internetových stranách nepředstavuje ještě závaznou nabídku, ale pouze výzvu k učinění nabídky.
(2) Smlouva ve formě kupní smlouvy se uskuteční odevzdáním kupní nabídky ze strany kupujícího a
a) přijetím smlouvy ze strany prodávajícího ve formě potvrzení zakázky nebo
b) konkludentně neodkladným odesláním zboží požadovaného kupujícím na kupujícím uvedenou doručovací adresu.
(3) Potvrzení přijetí objednávky zaslané e-mailem kupujícímu ještě nepředstavuje přijetí smlouvy ze strany prodávajícího.
(4) Smluvním jazykem je čeština

§ 3 Doručovací podmínky / poštovné

(1) Doručení proběhne neodkladně po přijetí platby na účet (§ 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek) na doručovací adresu uvedenou kupujícím, pokud nebylo písemně domluveno jinak.
(2) Pokud prodávajícímu vzniknou dodatečné náklady z důvodu chybné doručovací adresy nebo chybného adresáta, uhradí tyto náklady kupující, s výjimkou případu, kdy chybné údaje nezavinil.
(3) U produktů značky "Kerastase" může kupující zadat objednávku maximálně 4 položek identického produktu v rámci jedné objednávky. Tato objednávka identického produktu je v průběhu 12 měsíců omezena na maximálně 12 položek.

§ 4 Platební podmínky / prodlení

(1) Platí ceny uvedené v momentě provedení objednávky na internetových stranách prodávajícího. Uvedené ceny platí výhradně pro objednávky, které byly provedeny přes internetové strany. Neplatí především pro nabídky v místních obchodních prostorách prodávajícího.
(2) Kupní cena navýšená o poštovné je splatná okamžitě s uzavřením smlouvy beze srážky. Úhrada kupní ceny včetně poštovného proběhne podle volby kupujícího prostřednictvím platební metody zobrazené v rámci objednávky. Při platbách platebními kartami je institut, který kartu vydal, pověřen, fakturovanou částku odečíst, jakmile kupující provede objednávku.
(3) Všechny ceny se rozumí jako ceny pro konečného zákazníka včetně zákonné DPH.
(4) Při prodlení platby ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou, je-li kupující spotřebitelem (§ 13 Sbírky zákonů Spolkové republiky Německo). Je-li kupující podnikatelem (§ 14 Sbírky zákonů Spolkové republiky Německo), platí § 4 odst. 4 s. 1 s ustanovením, že úroky z prodlení činí 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou.
(5) Nezávisle na § 4 odst. 4 zůstává svobodnou volbou prodávajícího, zda bude prokazovat vyšší škodu z prodlení či jiné škody.
(6) Platební možnosti: platební karta, debetní karta nebo Paypal.

§ 5 Promlčení / Povinnost kontroly a povinnost vytknout závady

(1) Promlčecí lhůta pro nároky na odpovědnost za věcné závady činí 24 měsíců a začíná předáním kupní věci. Pokud je kupující podnikatelem (§ 14 Sbírka zákonů Spolkové republiky Německo), činí lhůta 12 měsíců od předání věci.
(3) § 5 odstavec 1 neplatí pro ručení za škody z poškození na těle nebo na zdraví, které vznikly hrubým porušením povinnosti z nedbalosti ze strany prodávajícího nebo úmyslným porušením povinnosti či hrubým porušením povinnosti z nedbalosti ze strany zákonného zástupce nebo osoby pomáhající prodávajícímu při plnění smlouvy.
(3) Odstavec 1 neplatí pro ručení za ostatní škody, které vznikly hrubým porušením povinnosti z nedbalosti prodávajícího nebo úmyslným porušením povinnosti či hrubým porušením povinnosti z nedbalosti ze strany zákonného zástupce nebo osoby pomáhající prodávajícímu při plnění smlouvy.
(4) Pro obchodníky platí právní předpisy, povinnosti kontroly a povinnosti vytknout závady podle Obchodního zákoníku.

§ 6 Výhrada vlastnictví

Až do úplné úhrady kupní ceny si prodávající vyhrazuje vlastnictví doručeného zboží.

§ 7 Započítání akčních poukázek

(1) Akční poukázky (poukázky, které nelze koupit, nýbrž které vydáváme v rámci reklamních kampaní s určitou dobou platnosti) jsou platné pouze ve stanovené lhůtě a lze je uplatnit pouze jednou v rámci jedné objednávky. Jednotlivé značky mohou být z poukázkové akce vyloučeny.
(2) Hodnota zboží musí odpovídat minimálně částce akční poukázky. Z administrativních důvodu není možné si nechat vyplatit případnou zbývající peněžní hodnotu.
(3) Akční poukázky lze uplatnit pouze před dokončením objednávky. Dodatečné započítání poukázky není možné. Peněžní hodnota akční poukázky nebude vyplacena v penězích a nebude zúročena.
(4) Akční poukázky nelze převést na třetí osoby. Akční poukázky nelze kombinovat.
(5) Pokud peněžní hodnota akční poukázky nepokrývá plně výši objednávky, lze rozdíl uhradit nabízenými platebními možnostmi.
(6) Pokud byla akční poukázka vydána v rámci reklamní kampaně a nebyla za ni poskytnuta protislužba a vy zakoupené zboží v plné výši nebo částečně vrátíte, nebude tato akční poukázka vyplacena.

§ 8 Dárky

(1) Prodávající nabízí kupujícím v rámci určitých akcí dárky. V průběhu dárkové akce se dárkový produkt zobrazuje při koupi určitého zboží a/nebo při dosažení minimální kupní ceny automaticky v nákupním košíku.
(2) Kupující obdrží nanejvýš jeden identický dárek v rámci jedné objednávky.
(3) Pokud jsou akce vázány na minimální kupní cenu, musí dojít k uzavření platné kupní smlouvy s touto částkou. Pokud hodnota objednávky klesne z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavírané na dálku pod stanovenou minimální kupní hodnotu, nebude k tomuto nákupu dárek poskytnut. Dárek v takových případech zašlete prodávajícímu zpět spolu s vráceným zbožím.
(4) Pokud jsou akce vázané na nákup určitého produktu, nebude při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavírané na dálku dárek k tomuto produktu poskytnut. Dárek v takových případech zašlete prodávajícímu zpět spolu s vráceným zbožím.
(5) Pokud mají akce pevně stanovenou dobu trvání, je to uvedeno v popisu dané akce.

§ 9 Omezení ručení / vyloučení ručení

V zásadě platí zákonné právo na odpovědnost za vady, s výjimkou případů, kdy je v § 5 nebo v § 9 odst. 2 až odst. 4 těchto VOP stanoveno něco jiného.
(2) Za jiné vzniklé škody, než je poškození na životě, na těle a na zdraví, ručí prodávající pouze v případě, že tyto škody vznikly na základě záměrného nebo hrubého porušení z nedbalosti nebo na základě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti ze strany prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo osoby pomáhající prodávajícímu při plnění smlouvy. Toto platí také pro škody plynoucí z porušení povinností u obchodních jednání a z provedení nedovolených skutků. Ručení za náhradu škody nad tento rámec je vyloučeno.
(3) S výjimkou škod, které vznikly na základě záměrného nebo hrubého porušení z nedbalosti, porušení kardinální povinnosti nebo poškození na životě, na těle a na zdraví ze strany prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo osoby pomáhající prodávajícímu při plnění smlouvy je ručení omezeno na škody, které lze při uzavření smlouvy typicky předpokládat, či co do výše průměrné škody typické u tohoto typu smlouvy. To platí i pro nepřímé škody, především pro uniklý zisk.
(4) § 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek stejně jako ustanovení zákona o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.

§ 10 Elektrické přístroje

Při věcných škodách na elektrických přístrojích má kupující nejprve právo, požadovat napravení (doručení náhrady/dodatečné napravení). Pouze pokud se toto dvakrát nezdaří, má kupující právo na slevu nebo podle svého uvážení na odstoupení od smlouvy. Toto neplatí, pokud ze způsobu věci nebo vady nebo jiných okolností vyplyne něco jiného. Nároky na náhradu škody zůstávají netknuté.

§ 11 Ochrana osobních údajů

Co se týče ochrany osobních údajů, platí prohlášení prodávajícího o ochraně osobních údajů.

§ 12 Dobrovolné právo na vrácení zboží

(1) Za nákupy, ke kterým došlo prostřednictvím e-shopu www.parfumdreams.cz , Vám parfumerie Akzente GmbH poskytuje vedle zákonného práva na odstoupení od smlouvy i dobrovolné právo na vrácení zboží ve lhůtě 180 dnů od převzetí zboží, pokud jste spotřebitelem ve smyslu § 13 Občanského zákoníku. Díky tomuto právu na vrácení zboží můžete od smlouvy odstoupit i po uplynutí zákonné 14-denní odvolací lhůty (viz informace pro spotřebitele) tím, že zboží zašlete ve lhůtě 180 dní od jeho převzetí (lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží) na adresu parfumerie Akzente GmbH, a to konkrétně na adresu jmenovanou na konci tohoto odstavce. Včasné odeslání je pro dodržení lhůty dostačující. Podmínkou pro uplatnění dobrovolného práva na vrácení zboží ovšem je, že zboží zašlete kompletní, v původním stavu, nepoškozené a v originálním obalu.

Zboží prosím zašlete na adresu:
Parfümerie Akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Nemecko

(2) Vrácení uhrazené částky probíhá při uplatnění dobrovolného práva na vrácení zboží na účet, který jste použili při uhrazení platby. Pokud tento způsob platby již není možný, budeme Vás kontaktovat.

(3) Zákonné právo na odstoupení od smlouvy i zákonný nárok na odpovědnost za vady ze strany kupujícího zůstávají tímto právem na vrácení zboží nedotčené.

Až do uplynutí lhůty zákonného práva na odstoupení od smlouvy platí výhradně podmínky tam uvedené. Smluvně upravené (dobrovolné) právo na vrácení zboží navíc neomezuje Vaše zákonné právo na odpovědnost za vady, které Vám zůstávají bez omezení k dispozici.

§ 13 Orgán pro smírčí řízení stížností spotřebitelů

Parfumerie Akzente GmbH se neúčastní procesu smírčího řízení před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů.

§ 14 Zpětný odběr baterií

Použité baterie nám můžete bezplatně zaslat zpět. Baterie s obsahem škodlivin jsou označeny symbolem a některou z chemických značek
Cd (= baterie obsahuje kadmium),
Hg (= baterie obsahuje rtuť) nebo
Pb (= baterie obsahuje olovo).
Lithiové baterie a akumulátory všech systémů nám smí být vraceny pouze ve vybitém stavu. V případě ne zcela vybitých baterií tohoto typu izolujte prosím před odesláním kontakty baterie lepicí páskou.

§ 15 Aplikovatelné právo / závěrečná ustanovení

(1) Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN. Nedotčeny zůstávají nezbytná ustanovení státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé místo pobytu.
(2) Je-li kupující obchodníkem, nebo nemá-li všeobecné soudní sídlo v tuzemsku, nebo pokud po uzavření smlouvy přeloží své bydliště do zahraničí, nebo není-li jeho bydliště v době vznesení stížnosti známé, je místem plnění a sídlem soudu pro spory plynoucí z této smlouvy sídlo prodávajícího.

Stáhnout jako PDF
K otevření, čtení a tisku tohoto PDF souboru potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkazu: http://www.adobe.com

Stav 14.03.2019

Naše služby vám

** Přesné podmínky pro uplatnění slevy najdete ve vašem osobním zpravodaji na uvítanou

*Nelze vyplatit v hotovosti, nelze kombinovat s jinými akcemi. Platí do 20.05.2024, neplatí na akční zboží, dárkové karty, značky Acqua di Parma, Bond No. 9, Chanel, Drunk Elephant, Eisenberg, Kilian Paris, Rituals, Rosendo Mateu a produkty s označením Luxury. Žádná minimální hodnota objednávky. Publikování není povoleno. Parfümerie Akzente GmbH, DIČ DE813307548 Okresní soud Stuttgart HRB 581012

Způsob platby


Výhodně nakupovat

Nakupujte bezpečně

Přepravní partneři

parfumdreams Aplikace
parfumdreams
Facebook
Tik Tok
Instagram
Youtube
Copyright 2024 Parfümerie Akzente GmbH